Intrasis Explorer

Intrasis Explorer är den grundläggande programvaran i Intrasis-systemet. Programmet finns i två versioner server och klient.

Här administreras, importeras, redigeras och registreras undersökningsdata. Data hanteras dynamiskt och strukturer, begreppsapparat mm kan användaren modifiera efter behov.

För ökad säkerhet kan rättigheter till systemet ges i två nivåer: administratörer eller användare. Intrasis Explorer är designat för att användas i nätverk, såväl i fält som i kontorsmiljö. En lättanvänd backup-funktion säkrar data – även i fält.

Administrera en undersökning
Du kan hålla reda på information kring undersökningen, fornlämnings- och kulturmiljö, koordinat- och höjdsystem, personal, teknik mm. Du styr användarrättigheter, databasstruktur, begreppsapparat, allt enligt vald dokumentationsstrategi. Det är enkelt att kontrollera och kvalitetssäkra insamlad data.

Mäta in och dokumentera
Intrasis innehåller metoder för att mäta in och koda arkeologisk information så att data enkelt kan importeras. Vid inmätning ges objekt identiteter och du kan även skapa relationer mellan objekt, exempelvis mellan ett fynd och en anläggning samt registrera egenskaper. Mätdata lagras i mätfiler som sedan kan föras över till PC.

Importera och redigera mätdata
Mätfilerna överförs till PC och läses in i systemet genom en Importguide. Data omvandlas här till geoobjekt som du kan redigera exempelvis genom att flytta, lägga till eller radera mätpunkter. Naturligtvis kan du även ändra ett objekts egenskaper, t ex anläggninstyp.

Registrera och skapa relationer
När data är importerade kan du börja hantera objekten i Intrasis. Objektens egenskaper kan registreras och du kan skriva in t ex schakt- och anläggningsbeskrivningar. Till objekten kan du koppla digitala bilder såsom foton eller ritningar. Genom att skapa relationer mellan objekten binds undersökningens olika delar samman – allt ifrån det enskilda stolphålet till foton och provanalyser.